Quotes

Quotes bàsiques

 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16:30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els menors de 2 anys no pagaran quota de soci.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans.
 • Descompte del 25 % al 50 % per a pensionistes empadronats a Rubí, per a estudiants del 8 % i per a família nombrosa del 5 %. Aquests descomptes no són acumulables.

Quotes plus (inclou Programa d’Activitats Dirigides)

 • Els socis de la franja de matí que vulguin accedir a partir de les 16:30 h hauran d’abonar 1 € addicional.
 • El número al costat de Plus (Plus, Plus 2, Plus 3 i Plus 4) significa el nombre de familiars socis que estan inclosos en el programa d’activitats dirigides. Per exemple, en una quota familiar 3 membres plus 2, 3 familiars són socis però només 2 gaudeixen de l’accés al programa d’activitats dirigides.
 • L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 25 anys.
 • Els nens i nenes menors de 2 anys no pagaran quota de soci.
 • En les quotes familiars cal acreditar que tots els membres convisquin al mateix domicili i no es considera abonament familiar el format només per a 2 germans.
 • Al mes d’agost es pagarà quota de soci/a bàsica, en lloc de quota Plus, al ser el Programa d’Activitats Dirigides Reduït.
 • Descompte del 25 % al 50 % per a pensionistes empadronats a Rubí, per a estudiants del 8% i per a família nombrosa del 5%. Aquests descomptes no són acumulables.

Entrades puntuals instal·lació

 • Les entrades i els abonaments es poden comprar al Centre d’Atenció al Soci/a o a través de la pàgina web del Club.
 • L’entrada comprada online no té assignat cap torn ni espai de reserva, però és obligatori reservar abans de venir al Club. Després de la compra podràs reservar el teu espai i torn al telèfon 93 606 40 97 o al Centre d’Atenció al Soci/a amb una antelació màxima de 48 hores al torn que vulguis reservar (per exemple, si vols reservar per dissabte a les 10 h, podràs fer-ho a partir de dijous a les 10 h).
 • Els abonaments caduquen als 365 dies de la seva compra i permeten l’accés a les piscines i a la sala de fitness.
 • Les entrades caduquen als 90 dies de la seva compra i permeten l’accés a les piscines i a la sala de fitness.
 • Les entrades i els abonaments no permeten l’accés a les activitats dirigides.
 • Amb cada entrada es podrà accedir a un màxim de dos torns en un mateix dia.
 • Les entrades només són vàlides per un dia.
 • El primer cop que es compri un abonament, és obligatori comprar també el carnet d’accés a la instal·lació, el qual té un cost de 1,70 €. El preu de la renovació d’aquest carnet per pèrdua o deteriorament també serà de 1,70 €. Es recomana venir amb l’antelació suficient el primer dia per recollir el carnet al Centre d’Atenció al Soci/a.
 • És obligatori l’ús de la mascareta en tota la instal·lació, excepte quan s’està realitzant activitat física, i mantenir la distància de seguretat.
 • És obligatori complir la normativa del Pla de Reobertura (consulta la guia de reobertura), així com el Reglament Intern i els Estatuts del Club Natació Rubí.
 • No s’acceptaran devolucions de la compra d’entrades o abonaments. Sí que serà possible anul·lar la reserva i canviar-la per un altre dia, sempre abans de que comenci el torn.

Entrades puntuals piscina d’estiu

Altres serveis

Documentació per fer-se soci/a

 

 • Dades bancàries (IBAN).
 • Llibre de família o justificant de convivència, si es tracta d’una quota familiar.
 • Per acollir-se al descompte per a famílies nombroses o al d’estudiants caldrà presentar el corresponent carnet.
 • Per acollir-se als descomptes de pensionistes i jubilats caldrà presentar el carnet de pensionista de l’Ajuntament de Rubí.

Aspectes importants

 

 • L’import de la primera mensualitat, la matrícula i el carnet d’abonat o soci s’abonaran en efectiu o targeta en el moment de donar-se d’alta.
 • Els pagaments següents es domiciliaran obligatòriament a l’entitat que indiqui l’associat.
 • Per tramitar la baixa, aquesta ha de ser comunicada presencialment a la recepció del Club o per correu electrònic abans del dia 25 del vigent mes.
 • La comissió per devolució d’un rebut serà de 3€ per cobrir la comissió bancària i les despeses de gestió.
 • Consultar la normativa interna en relació a l’accés dels menors d’edat en els diferents espais.
 • Es podrà sol·licitar la baixa temporal en els casos de prescripció mèdica, desplaçament per estudis o per motius laborals i s’haurà de sol·licitar per escrit. Durant aquest període (mínim de 2 mesos) no es podrà fer ús de la instal·lació i es pagarà només un 40% de la quota corresponent.

 

Quotes aprovades per l’Ajuntament de Rubí i l’Assemblea General del Club.