Condicions d’inscripció a l’activitat

INFORMACIÓ D’INTERÉS
La primera quota cal abonar-la al tramitar l’alta.

Els pagament successius sempre es domiciliaran en una entitat bancària.

Totes les modificacions de quotes i baixes d’activitats s’han de realitzar abans del dia 25 del mes anterior a les modificacions o baixes omplint un imprès a la recepció del Club.

No es retornaran els diners un cop iniciada l’activitat.

En cas de devolució de rebut per motius aliens al Club, les despeses administratives seran a càrrec del sol.licitant.

Els rebuts retornats o impagats tindran un recàrrec per la seva nova tramitació administrativa.

El Club no es fa responsable dels objectes personals dipositats a l’interior de les guixetes dels vestidors en cap cas.

 

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

Les dades personals del seu fill o menor al seu càrrec seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis propis com a club esportiu. Aquestes dades són necessaris per a poder relacionar-nos amb vostè i amb el seu fill o menor al seu càrrec, la qual cosa ens permet l’ús de la seva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usades per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats, cas en el qual li demanarem els corresponents consentiments.

Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la informació del seu fill o menor al seu càrrec aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei.

En aquest sentit, l’informem que les dades del seu fill o menor al seu càrrec podran ser cedits a diferents federacions provincials o autonòmiques, a més de la federació que reguli la pràctica d’aquest esport a nivell nacional, tot això amb la finalitat d’inscriure-li en les diferents competicions i activitats esportives que organitzin.

D’igual manera, la informació del seu fill o menor al seu càrrec personal podrà ser comunicada a l’entitat asseguradora que correspongui amb la finalitat de tramitar la corresponent assegurança esportiva.
No està prevista la transferència de la informació del seu fill o menor al seu càrrec personal fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Conservarem les dades del seu fill o menor al seu càrrec durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis, com la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre el seu fill o menor al seu càrrec, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li:

CLUB NATACIÓ RUBÍ
Av. de les Olimpíades s/n, CP 08191,  RUBÍ (Barcelona)
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

EXISTEIX UNA VERSIÓ AMPLIADA D’AQUESTA INFORMACIÓ A LA SEVA DISPOSICIÓ TANT EN LES NOSTRES OFICINES COM EN LA NOSTRA PÀGINA WEB.

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Referent a la informació facilitada sobre riscos a la salut per la realització de les activitats esportives i de fitness desenvolupades al CLUB NATACIÓ RUBÍ i sobre exoneració de responsabilitat per danys i lesions.

El sol.licitant, després de llegir detingudament el contingut del present document, obtenint i sol·licitant tota la informació pertinent, suscriu el mateix, acceptant lliurement i amb ple coneixement les declaracions relatives als riscos de la seva salut i responsabilitats derivades de la seva participació a les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al nostre Club.

El sol.licitant declara que ha estat informat pel personal del Club Natació Rubí envers els riscos que per la seva salut suposa la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al nostre Club, que coneix i accepta aquests riscos sota la seva única, exclusiva i total responsabilitat.

El sol.licitant declara i fa constar que no pateix ni ha patit cap patologia mèdica i/o cardiovascular que l’impedeixi o dificulti o li pugui impedir o dificultar participar a les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al Club Natació Rubí.

D’acord amb l’esmentat anteriorment, per mitjà del present document, a partir d’ara, el sol.licitant renuncia formal i expressament i amb caràcter irrevocable a reclamar al Club Natació Rubí, al seu personal o membres de la Junta Directiva, indemnitzacions de qualsevol tipus pels danys, perjudicis o lesions, amb independència de la gravetat dels mateixos, que pugui patir i es derivin de la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolpuen al Club Natació Rubí.

Tanmateix, el sol.licitant es compromet a conèixer i acatar els Estatuts del Club, reglaments, normes vigents i altres disposicions específiques.

 

Normativa del curs i protocols d’higiene

 • Es podrà accedir al Club màxim 10 minuts abans de l’activitat.
 • Només es permet l’entrada als vestidors d’un acompanyant per infant.
 • És obligatori desinfectar-se les mans a l’entrada al Club i després d’utilitzar els vestidors.
 • És obligatori utilitzar mascareta sempre, exceptuant el moment en que es realitzi l’activitat.
 • S’haurà d’utilitzar sempre el vestidor assignat el primer dia.
 • Objectes personals: es recomana no deixar cap bossa ni roba al vestidor. El Club no es fa responsable dels objectes perduts.
 • Els assecadors, de moment, romandran deshabilitats per seguretat.
 • El tècnic responsable recollirà i retornarà als participants al vestidor corresponent. És important que els pares esperin a l’interior del vestidor durant la recollida del grup, això evitarà aglomeracions al passadís i una millor fluïdesa dels cursets.
 • Es recomana utilitzar una tovallola al vestidor per posar a sobre del banc, per seure si és necessari o per posar les pertinences a sobre.
 • Les dutxes dels vestidors de grups estaran deshabilitades per evitar creuaments de grups i aglomeracions. Els infants es dutxaran a les dutxes de platja de piscina quan finalitzi l’activitat i abans de posar-se el barnús (sense sabó).
 • Us demanem minimitzar tot el que pugueu l’estança dins dels vestidors, mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat i no treure-us la mascareta en cap moment.
 • Equipament: per poder assistir als cursets de natació cal portar banyador, barnús, xancles, casquet de bany (obligatori) i ulleres de piscina (recomanat). Per millorar el dinamisme de la classe es recomana que cada peça de roba porti el nom de l’alumne. Es recomana l’ús de barnús amb butxaques per guardar la mascareta durant l’activitat i tenir-la a mà per utilitzar-la quan sigui necessari.
 • És obligatori l’ús de casquet de bany i recomanem l’ús d’ulleres de natació per nedar.
 • Es recomana utilitzar material propi sempre que sigui possible (aletes, pales…). Quan s’utilitzi material del Club, estarà prèviament net i desinfectat.
 • Espais: els cursos de natació es realitzaran a la piscina 1 o piscina 2 depenent del grup.
 • S’haurà de signar la declaració responsable per a famílies de cursetistes menors d’edat i lliurar el primer dia al tècnic responsable del grup.
 • Amb la inscripció a l’activitat, el participant i els seus pares/tutors accepten els Estatuts i el Reglament de Règim intern del Club, així com el Pla de Reobertura d’instal·lacions.

 

 

El Club Natació Rubí es reserva el dret de modificar la programació dels cursos de natació en funció de les seves necessitats.

NECESSITES AJUDA? ET TRUQUEM